Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 115 - МИ
Стара Загора, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Стара Загора и утвърждаване на списъка с резервни членове.

В ОИК Стара Загора е постъпило писмо изх. № 10-11-10923 от 24.09.2019г. от Секретаря на Община Стара Загора, упълномощен съгласно Пълномощно № 10-51-46/09.09.2019г. на Кмета на Община Стара Загора, с което ни е предложено на основание на чл.91 ал.7 от ИК да назначим СИК на територията на Община Стара Загора по направените предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове. Към предложението е приложен подписан протокол от проведени консултации между политическите сили, подписан с подпис „с особено мнение” от един присъстващ пълномощник на политическа сила. Към протокола са представени изискуемите от Изборния кодекс документи в изпълнение на изискванията на член 91 ал.1 и сл. от ИК, както и мотиви на упълномощения представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ във връзка с подписването с особено мнение на протокола от проведените консултации. Видно от съдържанието на изготвения от проведените консултации протокол, между представителите на политическите партии и коалиции не е постигнато съгласие за назначаване на членовете на СИК на територията на Община Стара Загора и утвърждаване на списъка с резервни членове. Постигнато е съгласие за назначаване на подвижна СИК, в случай, че повече от 10 избиратели с трайни увреждания подадат заявления за гласуване в срок до 12.10.2019г. включително, при указаното разпределение, направено в приложената таблица.

На проведено заседание на ОИК Стара Загора на 27.09.2019г. от 17.00 часа, за което е изготвен Протокол № 18 от 27.09.2019г., след проведено гласуване е налице решение за назначаване на СИК на територията на Община Стара Загора, съгласно предложението на Кмета на Община Стара Загора, по реда на чл. чл.91 ал.7 от ИК., по смисъла на чл. 85, ал.4 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.5, във вр. чл.91, ал.12 от ИК ОИК Стара Загора.

 

Р Е Ш И :

Назначава секционни избирателни комисии на територията на община Стара Загора съгласно предложението на кмета на община Стара Загора и утвърждава списъците на резервните членове.

Неразделна част от това решение е Приложение №1, съдържащо имената на предложените лица – членове на СИК, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 27.09.2019 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 141 - МИ / 17.10.2019

    относно: Жалба от Недялко Димитров Ангелов, упълномощен представител на партия Българска Социалдемократическа Партия относно нарушения по чл.183, ал.5 от ИК.

  • № 140 - МИ / 17.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

  • № 139 - МИ / 17.10.2019

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководствата на коалиция „Обединени патриоти“, коалиция „БСП за България“, ПП ВОЛЯ и ПП ГЕРБ в Община Стара Загора.

всички решения