Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 103
Стара Загора, 19.09.2015

ОТНОСНО: Oпределяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  103- МИ/НР

 гр.Стара Загора, 19.09.2015 г.

 

 

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г.

 

На основание на чл. 85, ал.4 от ИК, във връзка с чл. 196, ал.3 и Решение № 2255-МИ/НР от 18.09.2015 г. на ЦИК

 

Р Е Ш И :

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

 

 1. Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

 

 1. 2. В програмното си време регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят еднакво време за предизборни излъчвания.

 

 1. 3. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се определят от ръководителите на регионалните радио и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по чл.189, ал.4 от ИК.

 

Процедура:

 

 1. 1. Жребият се води от председателя на ОИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател или от секретаря.

 

 1. 2. В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

 

 1. 3. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция или наименованието на инициативния комитет („ИК") с имената на независимия кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партията, коалицията или местната коалиция се изписват както са заявени за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове.

Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ".

 

 1. 4. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

 

 1. 5. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията, местната коалиция или инициативен комитет в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

 

 1. 6. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК.

 

 1. 7. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

 

 1. 8. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 14.00 часа в сградата на Община Стара Загора, зала 1.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

                                              СЕКРЕТАР:         

                                                                             /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 20.09.2015 в 14:37 часа

Календар

Решения