Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 322
Стара Загора, 29.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Ивелина Иванова Илиева – кандидат за общински съветник от листата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

В ОИК Стара Загора е постъпила жалба с вх.№ 302/27.10.2015г. от Ивелина Иванова Илиева – кандидат за общински съветник от листата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“. Жалбоподателят твърди, че е бил свидетел, че СИК № 019, 016, 015, 013, 011, 010, 009, 005, 003, 179, 001, назначени на територията на Община Стара Загора, не са изпълнили задълженията си по чл.432, ал.5, изр. второ. СИК не е преброила и не е отразила на втория лист от протокола действителните предпочитания за кандидатите за общински съветници. Твърди се още за неизпълнение на чл.440, ал.2 ИК – не е вписан общият брой на преференциите за всеки кандидат за общински съветник на партия и коалиция, и по-конкретно на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“. Допълва, че в СИК е получен и посочен в протокола резултат различен от този, който е публикуван на официалния сайт на ЦИК. Частта с преференциите била написана наръка. Към жалбата са приложени копия на протоколите на посочените по-горе СИК. Искането е ОИК Стара Загора да разпореди повторно преброяване на преференциите с цел точно спазване на чл.440, ал.2 и точно отразяване на волята на избирателите.

          След като разгледа жалбата и приложенията към нея, ОИК Стара Загора установи следното:

          Искането в жалбата е ОИК Стара Загора да разпореди повторно преброяване на преференциите с цел точно спазване на чл.440, ал.2 и точно отразяване на волята на избирателите.

          Съгласно чл.445, ал.3 от ИК, когато общинската избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия за съответния вид избор или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии. Към момента на подаване на жалбата – а именно 27.10.2015г. приложението на хипотезата на чл.445, ал.3 от ИК е невъзможно, тъй като за резултатите от гласуването за общински съветници е прието Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК Стара Загора.

          Предвид гореизложеното и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22, чл.445, ал.3 от ИК, и във връзка с Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалба от Ивелина Иванова Илиева – кандидат за общински съветник от листата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ като неоснователна.

          Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:45 часа

Календар

Решения